Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проєкт наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін до Переліку захворювань, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем»

24 січня 2020
4425

Повідомлення про оприлюднення

 

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про внесення змін до Переліку захворювань, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем»

 

Пояснювальна записка

 


ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення
проєкту наказу Міністерства охорони здоров'я України
«Про внесення змін до Переліку захворювань, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем»

 

Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до Переліку захворювань, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем» (далі – проєкт наказу) Проєкт наказу розроблений з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України та законодавства України, з урахуванням інтересів дитини та виконання рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 28 жовтня 2019 року по справі № 826/9445/18, яке набрало законної сили 08 грудня 2019 року.

 

З метою забезпечення вивчення та врахування думки громадськості, на виконання вимог абзацу другого пункту 12 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року № 996, проєкт наказу оприлюднено для громадського обговорення на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України (www.moz.gov.ua). Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом 15 календарних днів до: 8 лютого 2019 року.

 

- Міністерства охорони здоров'я України за адресою: м. Київ, 01601, вул. Грушевського 7, e-mail: [email protected]; Директорат медичних послуг Експертна група з питань розвитку медичних послуг e-mail: [email protected];

 


 

ПРОЄКТ

 

Про внесення змін до Переліку захворювань, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем

 

Відповідно до статті 14 Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ», підпункту 7 пункту 105 додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1393 «Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року», підпункту 8 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, на виконання рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 28 жовтня 2019 року по справі №826/9445/18 та з метою поліпшення стану забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Унести зміни до Переліку захворювань, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 20 серпня 2008 року № 479, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2008 року за № 1022/15713, виклавши його у новій редакції, що додається.

 

2. Директорату медичних послуг (О. Сухорукова) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр З. СКАЛЕЦЬКА

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства охорони здоров'я України
«Про внесення змін до Переліку захворювань, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем»

 

1. Резюме

Метою наказу є приведення нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України та законодавства України, з урахуванням інтересів дитини та виконання рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 28 жовтня 2019 року по справі № 826/9445/18, яке набрало законної сили 08 грудня 2019 року.

 

2. Проблема, яка потребує розв’язання

Відповідно до статті 23 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, держави-учасниці забезпечують права та обов’язки осіб з інвалідністю стосовно опікунства, піклування, опіки, усиновлення дітей чи аналогічних інститутів, якщо такі поняття є в національному законодавстві. Стаття 14 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачає, що користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою.

 

Відповідно до статті 14 Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» люди, які живуть з ВІЛ, та особи, які належать до груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, користуються всіма правами та свободами, передбаченими Конституцією та законами України, іншими нормативно-правовими актами України. Дискримінація особи на підставі наявності в неї ВІЛ-інфекції, а також належності людини до груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ, забороняється.

 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» законодавство України ґрунтується на принципі недискримінації, що передбачає незалежно від певних ознак: забезпечення рівності прав і свобод осіб та/або груп осіб; забезпечення рівності перед законом осіб та/або груп осіб; повагу до гідності кожної людини; забезпечення рівних можливостей осіб та/або груп осіб.

 

В той же час, натепер, люди з інвалідністю і люди, які живуть з ВІЛ, позбавлені можливості реалізувати своє право на усиновлення дітей. Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20 серпня 2008 року № 479, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2008 року за № 1022/15713 затверджений Перелік захворювань, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем. Зазначений Перелік є дискримінаційним та не відповідає міжнародним договорам, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не відповідає Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» та Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. № 1393 затверджено план дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, де передбачено необхідність внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20 серпня 2008 року № 479.

 

З огляду на вищевикладене, Міністерством охорони здоров'я України розроблено проект наказу «Про внесення змін до Переліку захворювань, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем».

 

3. Суть проєкту акта

Проєкт передбачає зміни до Переліку захворювань, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 20 серпня 2008 року № 479, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2008 року за № 1022/15713 (далі –Перелік). Зазначені зміни усувають дискримінаційні положення Переліку та гармонізують його з міжнародними договорами України.

 

4. Вплив на бюджет

Затвердження проєкту акта не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

 

5. Позиція заінтересованих сторін

Позиція заінтересованих сторін відображається у прогнозі впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін, який додається.

 

6. Прогноз впливу

Проєкт акта не матиме вплив на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров'я; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

 

Проєкт акта матиме вплив на права громадян.

 

7. Позиція заінтересованих органів

Проєкт наказу потребує погодження з Міністерством соціальної політики України, Міністерством культури, молоді та спорту України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженим Президента України з прав людей з інвалідністю та потребує погодження та проведення державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

8. Ризики та обмеження

У проєкті акта відсутні положення, що стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, створюють підстави для дискримінації, стосуються інших ризиків та обмежень, які можуть виникнути під час реалізації акта.

 

9. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт акта розроблено з метою приведення Переліку у відповідність до статей 14 та 23 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, статті 14 Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» та статті 2 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», а також на виконання підпункту 7 пункту 105 додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1393 «Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1393 та рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 28 жовтня 2019 року по справі № 826/9445/18.

 

Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька