Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Акредитація закладу

Категорії
ЗМІНЕНО ПІДХОДИ ДО ОФОРМЛЕННЯ БЛАНКА АКРЕДИТАЦІЙНОГО СЕРТИФІКАТА
Реєстр акредитованих закладів охорони здоров'я станом на 10 квітня 2024 року
До уваги керівників закладів охорони здоров’я!
До уваги керівників закладів охорони здоров’я, які планують проходити акредитацію

Пояснення до загальної схеми процесу акредитації закладу охорони здоров'я
 

Порядок акредитації закладу охорони здоров'я (далі  – Порядок)
(затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня

1997 року №765, із змінами і доповненнями,
внесеними постановами Кабінету Міністрів України

від 21 червня 2001 року № 678,  
від 14 лютого 2002 року № 134,
від 10 листопада 2010 року № 1035, 
від 17 грудня 2012 року № 1216,

від 27 травня 2015 року № 329,

від 11 листопада 2015 року № 921, від 08 лютого 2017 року № 68 та

від 13 березня 2019 року № 215)

  • Заклади охорони здоров’я (далі - заклади) незалежно від форми власності, в тому числі аптечні, можуть добровільно проходити акредитацію;
  • Акредитація закладу проводиться після отримання ним ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів, крім активних фармацевтичних інгредієнтів;
  • Рішення про акредитацію закладу приймається відповідною акредитаційною комісію за результатами розгляду поданих документів та оцінки відповідності закладу стандартам/критеріям акредитації;
  • Проводиться 1 раз на 3 роки;
  • Три акредитаційні категорії (друга, перша, вища). 


I. Стосовно повноважень Головної акредитаційної комісії при Міністерстві охорони здоров'я України та акредитаційних комісій при МОЗ АР Крим, структурних підрозділах з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, а також експертів Головної акредитаційної комісії при Міністерстві охорони здоров'я України

Головна акредитаційна комісія при МОЗ (далі – ГАК) проводить акредитацію закладів державної форми власності, комунальної форми власності, що надають третинну медичну допомогу, та приватної форми власності, що надають вторинну та третинну медичну допомогу. 

Акредитаційні комісії, що створені при МОЗ АР Крим, структурних підрозділах з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - акредитаційні комісії) проводять акредитацію закладів, крім фармацевтичних (аптечних) закладів, комунальної форми власності, що надають первинну та вторинну медичну допомогу, та приватної форми власності, що надають первинну медичну допомогу. 

Головна комісія з акредитації фармацевтичних (аптечних) закладів при МОЗ проводить акредитацію фармацевтичних (аптечних) закладів усіх форм власності. 

Експерт Головної акредитаційної комісії при Міністерстві охорони здоров'я України за дорученням ГАК та в термін, визначений ГАК, проводить експертну оцінку відповідності стандартам акредитації закладів державної, комунальної (у тому числі закладів, що належать до сфери управління обласних державних адміністрацій) і приватної форм власності.

Склад експертів ГАК затверджено наказом МОЗ України від 26 червня 2014 року
№ 430 «Про затвердження складу експертів Головної акредитаційної комісії при Міністерстві охорони здоров'я України».

II. Стосовно термінів проведення акредитації та рішень ГАК та акредитаційних комісій

ГАК або акредитаційна комісія у двомісячний строк з дня подання закладом заяви про проведення акредитації здійснює розгляд поданих закладом документів на предмет їх відповідності переліку, визначеному Порядком, та формує експертні групи для проведення оцінки відповідності закладу стандартам акредитації (далі - експертна оцінка). 

Результати проведеної експертної оцінки вносяться до експертного висновку про відповідність закладу стандартам акредитації (далі - експертний висновок), в якому зазначаються пропозиції щодо акредитації закладу та присвоєння останньому, на підставі затверджених МОЗ критеріїв акредитації, відповідної акредитаційної категорії (друга, перша, вища) або відмови в акредитації. 

На підставі розгляду поданих закладом документів, експертних висновків ГАК або акредитаційна комісія у місячний строк приймає рішення або про акредитацію закладу та присвоєння йому певної акредитаційної категорії (друга, перша, вища), або про відмову в акредитації, або про необхідність проведення у місячний строк повторної експертної оцінки. 

ГАК або акредитаційна комісія протягом 10 робочих днів інформує заклад про прийняте рішення. 

Заклад, якому відмовлено в акредитації, може подати заяву про проведення акредитації не раніше ніж через один рік після прийняття ГАК або акредитаційною комісією рішення про відмову в акредитації.

III Перелік обов'язкових документів, що додаються до заяви про проведення акредитації закладу охорони здоров'я 

  • Копія положення (статуту) закладу, засвідчена в установленому законодавством порядку (крім статуту, що оприлюднений на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”);
  • Копії документів, що підтверджують речові права на нерухоме майно, в якому розташований заклад охорони здоров’я, та копії документів, що підтверджують право користування обладнанням, необхідним для надання медичної допомоги, засвідчені в установленому законодавством порядку;
  • Затверджена структура закладу;
  • Звіт про медичні кадри (за формою, затвердженою МОЗ);
  • Результати аналізу діяльності закладу щодо якості медичної допомоги та/або фармацевтичної діяльності та критерії її оцінки.

IV. Стосовно оформлення та видачі бланку акредитаційного сертифіката

У разі прийняття рішення про присвоєння закладу певної акредитаційної категорії ГАК або акредитаційна комісія безоплатно видає йому акредитаційний сертифікат. 

Строк дії акредитаційного сертифіката не повинен перевищувати трьох років і визначається ГАК або акредитаційною комісією з урахуванням рекомендацій, зазначених в експертному висновку. 

Протягом строку дії акредитаційного сертифіката заклад несе відповідальність за дотримання галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я. 

В акредитаційному сертифікаті зазначається найменування акредитаційної комісії, що його видала, акредитаційна категорія, назва закладу, адреса (адреси) закладу, строк дії, дата та номер рішення про акредитацію закладу, реєстраційний номер та дата видачі. 

Акредитаційний сертифікат підлягає постійному зберіганню у закладі. 

V. Стосовно проведення позачергової державної акредитації

Позачергово акредитація може проводитись: 

з ініціативи закладу з метою підвищення категорії, проте не раніше ніж через один рік після затвердження МОЗ рішення про попередню акредитацію; 

за рішенням ГАК - у випадках: несвоєчасного і неякісного забезпечення надання медичної допомоги та/або провадження фармацевтичної діяльності закладом, недостовірного інформування закладу про свою діяльність, що виявлено, в тому числі під час проведення планової (позапланової) перевірки дотримання ліцензіатом ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері охорони здоров'я. 

За результатами проведеної позачергової акредитації головна акредитаційна комісія може прийняти рішення про присвоєння закладу певної акредитаційної категорії, зниження категорії закладу або анулювання акредитаційного сертифіката. 

У разі анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами відповідна ГАК приймає рішення про анулювання акредитаційного сертифіката. 

VI. Стосовно переоформлення бланку акредитаційного сертифіката

Бланк акредитаційного сертифіката підлягає переоформленню у разі: 

зміни назви закладу;

зміни найменування суб’єкта господарювання, структурним підрозділом якого є заклад;

зміни адреси закладу, якщо така зміна пов’язана з перейменуванням населеного пункту, вулиці або зміною нумерації будинку.

У разі виникнення підстав для переоформлення акредитаційного сертифіката заклад подає відповідній ГАК або акредитаційній комісії заяву про переоформлення акредитаційного сертифіката, копію сертифіката, який підлягає переоформленню, та відповідні документи або їх нотаріально засвідчені копії, які підтверджують зазначені зміни. 

VII. Стосовно видачі дубліката бланка акредитаційного сертифіката

У разі втрати або пошкодження бланка акредитаційного сертифіката ГАК або акредитаційна комісія видає закладу на підставі відповідної заяви дублікат акредитаційного сертифіката та приймає рішення про анулювання бланка акредитаційного сертифіката, який було втрачено або пошкоджено. 

 

Перелік закладів охорони здоров'я, акредитованих головною акредитаційною комісією при МОЗ
Прийом документів з питань акредитації нарочно Центром адміністративних послуг МОЗ «Єдине вікно»