Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Лікування за кордоном

Категорії

Який пакет документів є необхідним для можливості розгляду питання лікування громадян України за кордоном на Комісії МОЗ з питань направлення для лікування за кордон

 

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Основи законодавства України про охорону здоров'я визначають правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров'я в Україні, регулюють суспільні відносини у цій сфері з метою забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров'я, попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадковості.

Відповідно до статті 36 Основ законодавства України про охорону здоров'я, громадяни України можуть направлятися для лікування за кордон у разі необхідності надання того чи іншого виду медичної допомоги хворому та неможливості її надання в закладах охорони здоров'я України.  Державні органи зобов'язані сприяти виїзду громадян України за кордон і перебуванню там в період лікування.

Законодавством не передбачено диференціації хворих, адже лікування за кордоном визначено як винятковий захід для громадян, захворювання яких не лікується в Україні, незалежно від віку, статі, соціального походження, майнового стану, місця проживання та інших ознак.

Порядок направлення громадян України за кордон для лікування встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Окрім цього, відповідно до підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (далі – Положення), Міністерство охорони здоров'я України відповідно до покладених на нього завдань у сфері охорони здоров'я затверджує рішення про проведення лікування громадян за кордоном.

Так, постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1079 «Про забезпечення організації направлення громадян України для лікування за кордон» затверджено Порядок направлення громадян України для лікування за кордон (далі – Порядок; текст документу див. нижче).

Пунктом 3 Порядку визначено, що Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади забезпечують підготовку та подання Комісії МОЗ з питань направлення для лікування за кордон (далі – Комісія МОЗ) для розгляду таких документів:

 • заяви громадянина, який потребує лікування за кордоном (або його законні представники), за формою, затвердженою МОЗ;
 • виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;
 • листа-направлення від Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади за формою, затвердженою МОЗ;
 • документів, що підтверджують реєстрацію місця проживання громадянина, і довідки про склад сім'ї або осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, будинку;
 • відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми отриманих доходів і довідки про доходи громадянина та членів його сім'ї;
 • згоди на обробку персональних даних відповідно до законодавства;
 • зобов'язання громадянина або його законного представника подати (не пізніше ніж через місяць з часу повернення хворого на територію України після проведеного лікування за кордоном за направленням Комісії МОЗ) до МОЗ письмову інформацію (звіт) про обсяги проведеного лікування та обсяги коштів, витрачених на лікування пацієнта, надану іноземним закладом охорони здоров'я, або у разі неможливості отримання пацієнтом від зазначеного закладу інформації про обсяги таких коштів – письмову відмову, надану закладом.

Так, зазначимо, що :

 • виписка з медичної карти – готується та подається виключно у друкованому вигляді;
 • документ, що підтверджує реєстрацію місця проживання громадянина – копія паспорта;
 • відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми отриманих доходів необхідно подавати за останні півроку;
 • згода на обробку персональних даних відповідно до законодавства надається у довільна форма;
 • зобов'язання громадянина або його законного представника подати (не пізніше ніж через місяць з часу повернення хворого на територію України після проведеного лікування за кордоном за направленням Комісії МОЗ) до МОЗ письмову інформацію (звіт) про обсяги проведеного лікування та обсяги коштів – довільна форма.

Окремо зазначимо, що для підготовки необхідної медичної документації для розгляду справи групою експертів МОЗ України за напрямом «Кардіологія. Хірургія серця та магістральних судин», для можливості  розгляду питання проведення трансплантації серця, серця-легень, легень необхідно надавати наступні перелік обстежень (додається).

Для розгляду справи групою експертів МОЗ України за напрямом «Трансплантологія» необхідно додавати Консультативний висновок провідних центрів, які займаються питаннями трансплантології,  щодо можливості або неможливості проведення родинної трансплантації в Україні.

Відповідно до пункту 4 Порядку, Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади:

 • проводять після взяття на облік громадянина, що потребує лікування за кордоном, постійний моніторинг стану здоров'я пацієнта, забезпечують організацію надання необхідної медичної допомоги;
 • у разі зміни стану здоров'я громадянина, що унеможливлює направлення його для лікування за кордон, або смерті громадянина інформують про це невідкладно, але не пізніше ніж протягом трьох діб після виникнення зазначених обставин Комісію МОЗ з подальшим поданням їй відповідних підтвердних документів;
 • забезпечують до прийняття Комісією МОЗ рішення про направлення громадянина на лікування за кордон диспансерний нагляд за місцем його проживання та подають Комісії МОЗ інформацію про стан здоров'я пацієнта не рідше ніж один раз на три місяці;
 • у разі неможливості подання інформації про стан здоров'я громадянина та здійснення належного контролю за ним письмово повідомляють про це Комісію МОЗ протягом тижня з часу надходження відповідної інформації.

Згідно з підпунктом 16 пункту 4 Положення, МОЗ відповідно до покладених на нього завдань координує та здійснює методичне забезпечення діяльності структурних підрозділів місцевих держадміністрацій.

Разом з тим пунктом 5 Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887, встановлено що основним завданням структурного підрозділу є забезпечення реалізації державної політики у визначеній одній чи кількох галузях на відповідній території.

Враховуючи вищевикладене, на департаменти та управління охорони здоров'я обласних, Київської міської державних адміністрацій покладається  обов'язок підготовки належного пакета документів, визначених у пункті 3 Порядку, та інші функції, передбачені Порядком, з метою направлення громадян України за кордон для лікування.