Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Одеський національний медичний університет

Категорії

Одеський національний медичний університет

Адреса: 65082, м. Одеса, пров. Валіховський, 2 

Телефон:  380 48 723 33 24       

Е-mail: [email protected]; [email protected]           

Сайт: https://onmedu.edu.ua/

 

У Одеському національному медичному університеті імені є набір за такими спеціальностями:

Підготовка фахівців за галуззю знань «Охорона здоров’я» (Постанова КМУ від 29.04.2015 р. № 266) здійснюється: 

на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальностями: 

 • 221 «Стоматологія»;
 • 222 «Медицина»;
 • 226 «Фармація, промислова фармація»;

на третьому (доктор філософії) рівні вищої освіти за спеціальностями: 

 • 221 «Стоматологія»;
 • 222 «Медицина»;
 • 226 «Фармація, промислова фармація»;
 • 228 «Педіатрія».  

Проводиться післядипломна підготовка фахівців: інтернатура, клінічна ординатура, аспірантура, докторантура, підвищення кваліфікації, стажування, перепідготовка, спеціалізація (ліцензія серії АВ № 617403  від 02.03.2012 р.).

В Університеті здійснюється підготовка іноземних громадян до навчання за всіма освітньо-професійними програмами в ОНМедУ.  

Одеський національний медичний університет розпочав свою діяльність у 1900 році як медичний факультет Новоросійського університету. В 1920 році медичний факультет був перетворений у медичну академію, а з 1921 року став самостійним медичним інститутом (з 1954 р. носив ім’я М. І. Пирогова). Постановою Кабінету Міністрів від 29.08.1994 року йому присвоєно статус університету. У 2010 році університету надано статус національного.

Місією Одеського національного медичного університету є покращення здоров’я населення шляхом безперервної підготовки медичних працівників та участі у провідних медичних дослідженнях, що впливають на формування клінічних знань та медичну практику. 

Перед колективом університету стоїть завдання – надавати висококонкурентні освітні, науково-дослідні, експертні та лікувально-профілактичні послуги населенню України та півдня Європи. Ми прагнемо розвивати можливості сучасного суспільства до сталого розвитку та орієнтований на міжнародне співробітництво та фінансову стабільність, створення висококонкурентного інтелектуального середовища, несе відповідальність за підтримку та просування основних принципів та напрямків роботи Університету.

Основною метою освітньої діяльності Університету є професійна підготовка висококваліфікованих лікарів.

В Університеті сформувалися відомі наукові медичні школи, що принесли університету світову славу і продовжувачами яких сьогодні є провідні вчені нашого університету, які здатні забезпечити сучасний рівень фундаментальних та прикладних наукових досліджень.

Обсяги прийому у 2022 році

Конкурсна

пропозиція

Ліцензійний 

обсяг

Держзамовлення

Контракт

Медицина – 1 курс

500

300

200

Медицина – 1 курс (іноземці)

800

0

800

Медицина – 2 курс

200

0

200

Стоматологія – 1 курс

100

5

95

Стоматологія – 1 курс (іноземці)

100

0

100

Стоматологія – 2 курс

100

0

100

Фармація – 1 курс, денна

50

0

50

Фармація – 1 курс, денна (іноземці)

100

0

100

Фармація – 1 курс, заочна

30

0

30

Фармація – 2 курс, денна

20

0

20

Фармація – 2 курс, заочна

50

0

50

 

Вартість навчання для громадян України, які вступають на перший курс у 2022 році (в гривнях)

Курс 

222 «Медицина»

221 «Стоматологія»

226 «Фармація, промислова фармація»

денна

заочна

1

45 500,00

48 300,00

36 100,00

18 300,00

2

47 400,00

50 300,00

37 600,00

19 800,00

3

48 700,00

51 600,00

38 900,00

20 300,00

4

49 300,00

52 300,00

39 100,00

22 000,00

5

51 300,00

53 100,00

40 000,00

22 400,00

6

52 000,00

   

11 500,00

За весь період навчання

294 200,00

255 600,00

191 700,00

114 300,00

 

Вартість навчання для громадян України, які вступають на другий курс у 2022 році (в гривнях)

Курс 

222 «Медицина»

221 «Стоматологія»

226 «Фармація, промислова фармація»

денна

заочна

2

47 400,00

50 300,00

37 600,00

19 800,00

3

48 700,00

51 600,00

38 900,00

20 300,00

4

49 300,00

52 300,00

39 100,00

22 000,00

5

51 300,00

53 100,00

40 000,00

22 400,00

6

52 000,00

   

11 500,00

За весь період навчання

248 7200,00

207 300,00

155 600,00

 1. 000,00

 

Вартість навчання для іноземних громадян (в дол. США)

Спеціальність

Курс

За весь період навчання 

 

222 «Медицина»

$3000 

$3300 

$3500 

$4000 

$4000 

$4000 

$21800 

222 «Медицина» (англійською)

$3500 

$4000 

$4500 

$5000 

$5000 

$5000 

$27000 

221 «Стоматологія»

$3500 

$3500 

$4000 

$5000 

$5000 

 

$21000 

221 «Стоматологія» (англійською)

$4500 

$4500 

$5500 

$5500 

$5500 

 

$25500 

226 «Фармація, промислова фармація»  

$3000 

$3500 

$3500 

$4000 

$4000 

 

$18000 

226 «Фармація, промислова фармація» (англійською)

$3500 

$3500 

$4500 

$4500 

$4500 

 

$20500 

226 «Фармація, промислова фармація»  

(заочна форма)

$2000 

$2120 

$2250 

$2400 

$2550 

$1300 

$12620 

Підготовчий курс до вступу 

$950 

 

 

 

 

 

$950 

 

В 2014 році було засновано Симуляційний центр одночасно з кафедрою симуляційної медицини​. В 2019 році симуляційний центр ОНМедУ реорганізовано в Центр підготовки та складання ОСКІ​. Станом на 2022 рік в ОНМедУ існує декілька рівнів симуляційного навчання. Кожному рівню відповідає окремий підрозділ з індивідуальними симуляційними класами:

 • Кафедра симуляційних медичних технологій – 260 м2
 • Симуляційний центр стоматологічного факультету – 110 м2
 • Центр НВК ІТНІБО – 680 м2
 • Кафедра пропедевтики педіатрії – 60 м2
 • Кафедра педіатрії №1 – 40 м2
 • Кафедра внутрішньої медицини №2 – 40 м2
 • Кафедра акушерства та гінекології – 60 м2
 • Кафедра хірургії №3 – 60 м2
 • Кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів – 40 м2

Симуляційні класи ОНМедУ є сучасними центрами симуляційного навчання. Вони обладнані високотехнологічними комп’ютерними навчальними системами для відпрацювання високоспеціалізованих лікувально-діагностичних процедур та симуляційних сценаріїв. 

Матеріально-технічна база та ресурси Університету дозволяють здійснювати освітню діяльність за усіма освітніми програми у повному обсязі та на високому рівні, забезпечує освітній процес з усіх дисциплін на належному науково-методичному рівні.

На клінічних базах у 55-ти закладах охорони здоров’я розміщувалися 43 клінічні кафедри, у т.ч. 39 – в установах, підпорядкованих Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради та Департаменту охорони здоров’я Одеської, Миколаївської та Херсонської обласних рад; 2 науково-практичних закладах НАМН України; 3 відомчих установах; 2 приватних установах; 5 закладах рекреації; 3 медичних центрах Університету: Багатопрофільний медичний центр, Медичний офтальмологічний центр, Центр реконструктивної та відновної медицини. 

Здобувачі вищої освіти та НПП можуть проводити дослідження у наукових підрозділах Університету: 

 • НДІ трансляційної медицини; 
 • Навчально-виробнича лабораторія молекулярної патології; 
 • Віварій ОНМедУ. 

Підготовка фахівців в ОНМедУ здійснюється на 6 факультетах: медичних № 1, 2, стоматологічному, фармацевтичному, міжнародному та післядипломної освіти, у складі 59 кафедр. З метою оптимізації діяльності у 2021 році вченою радою ОНМедУ було прийнято рішення щодо укрупнення медичних факультетів – з вересня 2021 р.

Науково-педагогічний штат Одеського національного медичного університету нараховує 1 134 науково-педагогічних працівників, які працюють на 59 кафедрах, що беруть участь у реалізації освітнього процесу за всіма освітніми програмами на додипломному та післядипломному рівнях. 

В Університеті сформувалися відомі наукові медичні школи, які здатні забезпечити сучасний рівень фундаментальних та прикладних наукових досліджень.

Загалом кадрове забезпечення підготовки фахівців в ОНМедУ відповідає Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Університет створив потужний парк симуляційного обладнання для опанування практичних навичок на найвищому рівні. Першим в країні створив Університетську клініку, де впроваджуються найновітніші технології лікування та діагностики, та працюють найдосвідченіші співробітники університету – професори, доценти, асистенти. Університетська клініка ОНМедУ – це потужна база практики для студентів та молодих лікарів.

Студенти Одеського національного медичного університету долучаються до передових освітніх технологій, а навчання здійснюється на основі компетентнісного, студентоцентрованого та проблемно-орієнтованого підходів, за допомогою найсучасніших інформаційно-комунікаційних технологій. 

Одеський національний медичний університет має потужні зв’язки з провідними університетами всього світу, завдяки цьому співробітники та студенти університету мають можливість проходити стажування та медичну практику в закордонних університетах.

Університет, за результатами своєї діяльності, здобув міжнародне визнання. Перший, та поки що єдиний серед медичних університетів України, отримав міжнародну акредитацію за всіма спеціальностями: медицина, стоматологія, фармація. Це визнання високого професіоналізму викладачів університету на рівні Всесвітньої Федерації Медичної Освіти.

У структурі Університету знаходиться Медичний спортивно-оздоровчий табір «Медик», загальною площею 4 143,10  м2.

Спортивна база ОНМедУ має: спортивний майданчик, 6 спортивних залів, з яких: 1 зал спортивних ігор (баскетбол та волейбол), 1 зал боротьби, 4 зали фітнесу, 1 тренажерний зал, 2 зали ЛФК. Загальна площа Спортивного комплексу ОНМедУ сягає 3 633,9 м2.   

Здобувачі вищої освіти, які не проживають в м. Одеса, мають доступ до гуртожитків ОНМедУ, заселення до яких диджиталізоване завдяки Сервісу автоматичного поселення у гуртожиток. Університет має 5 будівель студентських гуртожитків, загальною кількістю ліжко-місць – 2 314, загальною площею 35 518,73 м2.