Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України...»

27 червня 2018
2867

ПОВІДОМЛЕННЯ
на публічне обговорення виноситься проект постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення зміни до переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

 

Одним із пріоритетних завдань держави є спрощення процедури надання адміністративних послуг, в тому числі видачі ліцензій юридичним особам та фізичним особам-підприємцям.

 

Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 285 (зі змінами), запроваджений декларативний принцип видачі ліцензій. Суб’єктам господарювання, які виявили бажання отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, достатньо надати до МОЗ України:

заяву про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики (додаток 1 до ліцензійних умов);

відомості суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (додаток 2 до ліцензійних умов);

опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики (додаток 3 до ліцензійних умов);

копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби).

 

Натомість документального підтвердження достовірності зазначеної в відомостях інформації не вимагають, що, в свою чергу, дає можливість суб’єктам господарювання зловживати декларативним принципом отримання ліцензій, шляхом зазначення недостовірних відомостей при подачі документів на отримання ліцензії, та в подальшому не дотримуватися ліцензійних умов.

 

Сприяє цьому мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, який триває вже 4 рік.

 

Для прикладу зазначимо, що у період з 17.04.2018 по 08.05.2018 МОЗ України, як органом ліцензування, відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», частини сьомої статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», пункту 15 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609, пунктів 6 та 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267, та на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Києва від 05.02.20148 № 1-кс/754/53/18 у справі № 754/18/18, погоджень Державної регуляторної служби України від 07.07.2017 № 5314, від 18.08.17 № 7204, від 18.08.2017 № 7205, від 16.02.2018 № 1717 було проведено 6 позапланових перевірок щодо додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

 

За результатами позапланових перевірок було видано 5 розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики суб’єктами господарювання та 1 акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, які подавалися до органу ліцензування для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

 

Крім того, збільшилась кількість звернень громадян до МОЗ України, серед яких значна кількість стосується неналежного надання медичної допомоги та медичного обслуговування.

 

У 2017 році до Міністерства охорони здоров’я України надійшло 8832 (5452 звернення у 2016 році) звернення, з яких:

щодо надання медичної допомоги – 6894 (3420 звернення у 2016 році);

щодо неправомірних дій працівників закладів охорони здоров’я – 1287 (1447 звернень у 2016 році);

у зв’язку зі смертю хворих – 351 (307 звернень у 2016 році);

щодо грубого, формального ставлення до хворих та їх рідних – 300 (278 звернень у 2016 році).

 

Як бачимо, кількість звернень громадян має динаміку до зростання (крім звернень стосовно неправомірних дій працівників закладів охорони здоров’я).

 

Ще однією підставою для розроблення проекту постанови є невтішна статистика за результатами клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування, яка проводилася клініко-експертною комісією МОЗ України. У 2017 році було проведено клініко-експертну оцінку якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування по 26 випадках, з яких надання медичної допомоги та медичного обслуговування, що відповідало стандартам та протоколам надання медичної допомоги, становить 9 випадків, та не відповідало стандартам та протоколам надання медичної допомоги – 17 випадків.

 

Згідно зі статтею 6 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон), дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час проведення заходів нагляду (контролю) органами, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

До переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. № 1104, МОЗ України не включено.

 

Як і в будь-якій демократичній країні, в Україні людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю.

 

Відповідно до статті 6 Основ законодавства України про охорону здоров'я кожний громадянин України має право на охорону здоров'я, що передбачає кваліфіковану медико-санітарну допомогу.

 

Статтею 22 Основ законодавства України про охорону здоров’я визначено, що держава через спеціально уповноважені органи виконавчої влади здійснює контроль і нагляд за додержанням законодавства про охорону здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на забезпечення здорового навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, нормативів професійної діяльності в сфері охорони здоров'я, вимог Державної Фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій.

 

Відповідно до підпункту 1 пункту 3 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267 (зі змінами), основним завданням МОЗ України є забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням.

 

Запобігання і припинення порушень законодавства суб’єктами господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, ґрунтуються, зокрема, на проведенні заходів державного нагляду (контролю), які дозволяють встановлювати факти порушення ліцензійного законодавства, вживати заходів щодо їх припинення, а також завчасно виявляти проблемні питання у діяльності суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та вживати заходів щодо їх запобігання.

 

Дія мораторію на проведення планових заходів із здійснення державного нагляду призводить до того, що МОЗ України здійснює позапланові перевірки лише на підставах визначених статтею 3 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та не має можливості здійснювати планові заходи державного нагляду (контролю), які спрямовані не тільки на здійснення перевірки дотримання суб’єктами господарювання ліцензійних умов та законодавства, а і мають на меті превентивну функцію, що пояснюється оприлюдненням у відкритих джерелах органами державного нагляду (контролю) річних планів заходів щодо здійснення державного нагляду (контролю) дотримання суб’єктами господарювання ліцензійного законодавства.

 

Враховуючи те, що на сьогодні в Україні налічується приблизно 23000 суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, а також є значна кількість проблемних питань, про які зазначено вище, існує нагальна потреба включити МОЗ України до переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», що дозволить здійснювати державний нагляд (контроль) за суб’єктами господарювання, які віднесені до високого ступеня ризику, а також належним чином реагувати на звернення громадян щодо неналежного надання медичної допомоги та порушення ліцензійного законодавства.

 

Міністерства охорони здоров'я України за адресою - 01601,м. Київ-601, вул. Михайла Грушевського, 7, E-mail: [email protected] ,тел. (044) 200-08-17.

Проект постанови оприлюднений шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Термін обговорення Проекту постанови становить один місяць з моменту його оприлюднення.

 


 

ПРОЕКТ

 

Про внесення зміни до переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Внести зміну до переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р.    № 1104 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 19, ст. 632), доповнивши його після абзацу чотирнадцятого новим абзацом такого змісту:

 

«Міністерство охорони здоров’я України».

 

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий – двадцять четвертий вважати відповідно абзацами шістнадцятим – двадцять п’ятим.

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення зміни до переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Одним із пріоритетних завдань держави є спрощення процедури надання адміністративних послуг, в тому числі видачі ліцензій юридичним особам та фізичним особам-підприємцям.

Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з медичної практики, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 285 (зі змінами), запроваджений декларативний принцип видачі ліцензій. Суб’єктам господарювання, які виявили бажання отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, достатньо надати до МОЗ України:

заяву про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики (додаток 1 до ліцензійних умов);

відомості суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (додаток 2 до ліцензійних умов);

опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики (додаток 3 до ліцензійних умов);

копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби).

Натомість документального підтвердження достовірності зазначеної в відомостях інформації не вимагають, що, в свою чергу, дає можливість суб’єктам господарювання зловживати декларативним принципом отримання ліцензій, шляхом зазначення недостовірних відомостей при подачі документів на отримання ліцензії, та в подальшому не дотримуватися ліцензійних умов.

Сприяє цьому мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, який триває вже 4 рік.

Для прикладу зазначимо, що у період з 17.04.2018 по 08.05.2018 МОЗ України, як органом ліцензування, відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», частини сьомої статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», пункту 15 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609, пунктів 6 та 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267, та на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Києва від 05.02.20148 № 1-кс/754/53/18 у справі № 754/18/18, погоджень Державної регуляторної служби України від 07.07.2017 № 5314, від 18.08.17 № 7204, від 18.08.2017 № 7205, від 16.02.2018 № 1717 було проведено 6 позапланових перевірок щодо додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

За результатами позапланових перевірок було видано 5 розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики суб’єктами господарювання та 1 акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, які подавалися до органу ліцензування для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Крім того, збільшилась кількість звернень громадян до МОЗ України, серед яких значна кількість стосується неналежного надання медичної допомоги та медичного обслуговування.

У 2017 році до Міністерства охорони здоров’я України надійшло 8832 (5452 звернення у 2016 році) звернення, з яких:

щодо надання медичної допомоги – 6894 (3420 звернення у 2016 році);

щодо неправомірних дій працівників закладів охорони здоров’я – 1287 (1447 звернень у 2016 році);

у зв’язку зі смертю хворих – 351 (307 звернень у 2016 році);

щодо грубого, формального ставлення до хворих та їх рідних – 300 (278 звернень у 2016 році).

 

Як бачимо, кількість звернень громадян має динаміку до зростання (крім звернень стосовно неправомірних дій працівників закладів охорони здоров’я).

Ще однією підставою для розроблення проекту постанови є невтішна статистика за результатами клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування, яка проводилася клініко-експертною комісією МОЗ України. У 2017 році було проведено клініко-експертну оцінку якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування по 26 випадках, з яких надання медичної допомоги та медичного обслуговування, що відповідало стандартам та протоколам надання медичної допомоги, становить 9 випадків, та не відповідало стандартам та протоколам надання медичної допомоги – 17 випадків.

Згідно зі статтею 6 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон), дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час проведення заходів нагляду (контролю) органами, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

До переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. № 1104, МОЗ України не включено.

Як і в будь-якій демократичній країні, в Україні людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю.

Відповідно до статті 6 Основ законодавства України про охорону здоров'я кожний громадянин України має право на охорону здоров'я, що передбачає кваліфіковану медико-санітарну допомогу.

Статтею 22 Основ законодавства України про охорону здоров’я визначено, що держава через спеціально уповноважені органи виконавчої влади здійснює контроль і нагляд за додержанням законодавства про охорону здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на забезпечення здорового навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, нормативів професійної діяльності в сфері охорони здоров'я, вимог Державної Фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій.

Відповідно до підпункту 1 пункту 3 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267 (зі змінами), основним завданням МОЗ України є забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням.

Запобігання і припинення порушень законодавства суб’єктами господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, ґрунтуються, зокрема, на проведенні заходів державного нагляду (контролю), які дозволяють встановлювати факти порушення ліцензійного законодавства, вживати заходів щодо їх припинення, а також завчасно виявляти проблемні питання у діяльності суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та вживати заходів щодо їх запобігання.

Дія мораторію на проведення планових заходів із здійснення державного нагляду призводить до того, що МОЗ України здійснює позапланові перевірки лише на підставах визначених статтею 3 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та не має можливості здійснювати планові заходи державного нагляду (контролю), які спрямовані не тільки на здійснення перевірки дотримання суб’єктами господарювання ліцензійних умов та законодавства, а і мають на меті превентивну функцію, що пояснюється оприлюдненням у відкритих джерелах органами державного нагляду (контролю) річних планів заходів щодо здійснення державного нагляду (контролю) дотримання суб’єктами господарювання ліцензійного законодавства.

Враховуючи те, що на сьогодні в Україні налічується приблизно 23000 суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, а також є значна кількість проблемних питань, про які зазначено вище, існує нагальна потреба включити МОЗ України до переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», що дозволить здійснювати державний нагляд (контроль) за суб’єктами господарювання, які віднесені до високого ступеня ризику, а також належним чином реагувати на звернення громадян щодо неналежного надання медичної допомоги та порушення ліцензійного законодавства.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття нормативно-правового акта є відновлення повноважень МОЗ України щодо здійснення планових заходів державного нагляду (контролю).

Для досягнення зазначеної мети проектом постанови передбачено включити МОЗ України до переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

 

3. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами, які діють у цій сфері правового регулювання, є:

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

Закон України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових фінансових витрат із державного бюджету.

 

5.Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України та Державною регуляторною службою України.

 

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення дискримінації.

 

7. Запобігання корупції

Проект постанови не містить правил та процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

 

8.Громадське обговорення

Проект постанови оприлюднений відповідно до законодавства на офіційному веб-сайті МОЗ України для отримання пропозицій від юридичних та фізичних осіб.

 

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект нормативно-правового акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 

9.Позиція соціальних партнерів

Нормативно-правовий акт не стосується соціально-трудової сфери.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

Нормативно-правовий акт не є регуляторним актом.

 

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту постанови не має впливу на ринок праці.

 

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови дозволить МОЗ України здійснювати нагляд (контроль) за суб’єктами господарювання, які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН

 


 

Порівняльна таблиця
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення зміни до переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

 

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Перелік органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2017 р. № 1104

Національний банк

Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення

НКРЕКП та її територіальні органи

НКЦПФР та її територіальні органи

Антимонопольний комітет та його територіальні відділення

Державіаслужба

Держархбудінспекція та її територіальні органи

Держатомрегулювання та її територіальні органи

Держаудитслужба та її територіальні органи

Держекоінспекція та її територіальні органи (в частині здійснення у межах повноважень, передбачених законом, державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства щодо екологічної та радіаційної безпеки)

Держекспортконтроль

Держлікслужба та її територіальні органи

Адміністрація Держспецзв’язку та її територіальні органи

Мінприроди

Держгеонадра

Держгеокадастр та його територіальні органи

Держпраці та її територіальні органи

Держпродспоживслужба та її територіальні органи (в частині заходів із здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю, державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства, безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів, дотриманням законодавства про захист прав споживачів, державного нагляду у сферах карантину та захисту рослин)

ДСНС та її територіальні органи (в частині здійснення державного нагляду (контролю) стосовно закладів оздоровлення та відпочинку дітей, інтернатних закладів, закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, спеціалізованої освіти, а також суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику (у тому числі об’єктів паливно-енергетичного, військово-промислового комплексів, об’єктів підвищеної небезпеки, хімічно-небезпечних об’єктів та об’єктів висотного будівництва)

ДФС та її територіальні органи

Структурні підрозділи з питань державного архітектурно-будівельного контролю Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад

Виконавчі органи міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (в частині заходів із здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю)

Органи державного ринкового нагляду у межах сфер своєї відповідальності, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069 “Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 50, ст. 1550).

Національний банк

Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення

НКРЕКП та її територіальні органи

НКЦПФР та її територіальні органи

Антимонопольний комітет та його територіальні відділення

Державіаслужба

Держархбудінспекція та її територіальні органи

Держатомрегулювання та її територіальні органи

Держаудитслужба та її територіальні органи

Держекоінспекція та її територіальні органи (в частині здійснення у межах повноважень, передбачених законом, державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства щодо екологічної та радіаційної безпеки)

Держекспортконтроль

Держлікслужба та її територіальні органи

Адміністрація Держспецзв’язку та її територіальні органи

Мінприроди

Міністерство охорони здоровя України

Держгеонадра

Держгеокадастр та його територіальні органи

Держпраці та її територіальні органи

Держпродспоживслужба та її територіальні органи (в частині заходів із здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю, державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства, безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів, дотриманням законодавства про захист прав споживачів, державного нагляду у сферах карантину та захисту рослин)

ДСНС та її територіальні органи (в частині здійснення державного нагляду (контролю) стосовно закладів оздоровлення та відпочинку дітей, інтернатних закладів, закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, спеціалізованої освіти, а також суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику (у тому числі об’єктів паливно-енергетичного, військово-промислового комплексів, об’єктів підвищеної небезпеки, хімічно-небезпечних об’єктів та об’єктів висотного будівництва)

ДФС та її територіальні органи

Структурні підрозділи з питань державного архітектурно-будівельного контролю Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад

Виконавчі органи міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (в частині заходів із здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю)

Органи державного ринкового нагляду у межах сфер своєї відповідальності, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069 “Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 50, ст. 1550).

 

Начальник Управління ліцензування та
контролю якості надання медичної допомоги
І. Слонецький