Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Оголошення та анонси

20 серпня 11:09

Country:            Ukraine

Project:              Additional Financing of the Serving People, Improving Health Project

Grant No.:      9110-UA

Project No.     P170740

Assignment Title: Modernization of emergency departments, stroke units and departments, introduction of outpatient surgery and day surgery services.

Reference No. (as per Procurement Plan): QCBS-4.1.1.

Ukraine has received financing from the World Bank (“the WB”) toward the cost of the Project Strengthening “Additional Financing of the Serving People, Improving Health Project”, and intends to apply part of the proceeds for consulting services.

The consulting services (“the Services”) include:

  • conduction of an expert examination of emergency departments, outpatient and day surgery departments, stroke units and departments on conducting activities in accordance with the requirements of the Ministry of Health of Ukraine’s regulations and standards, state construction standards, state sanitary standards and regulations, international standards, etc.;
  • an engineering support for the modernization of selected facilities at the level of emergency departments, stroke departments and units, as well as departments of selected facilities providing outpatient surgery or day surgery services, and compliance with the Ministry of Health of Ukraine’s regulations and standards and the WB environmental and social requirements.

The expected duration of the assignment is approximately twenty two (22) months, the commencement is scheduled for December 2021.

The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment can be obtained at the address given below.

The Ministry of Health of Ukraine now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services. The shortlisting criteria are:

  1. Proven experience in providing consulting services to executive authorities and local governments, HCFs in the development of design specifications, design and estimate documentation, support or technical supervision of construction/reconstruction/overhaul of premises for EDs during the last 10 (ten) years;
  2. At least 1 (one) FIDIC (the International Federation of Consulting Engineers) supervision project for construction/reconstruction of the medical facilities in the CIS (Commonwealth of Independent States) region with the minimum value of US$ 350.000,00 significantly executed (at least 60% of the contract value) during the last five years;
  3. Proven experience in providing consulting services to executive authorities and local governments in conducting health care expert examinations;

Key Experts will not be evaluated at the shortlisting stage.

The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 3.14, 3.16, and 3.17 of the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” dated July 2016 (revised in November 2017 and August 2018) (“Procurement Regulations”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.    

Consultants may associate with other firms to enhance their qualifications, but should indicate clearly whether the association is in the form of a joint venture and/or a sub-consultancy. In the case of a joint venture, all the partners in the joint venture shall be jointly and severally liable for the entire contract, if selected.

A Consultant will be selected in accordance with the Consultant’s Quality and Cost Based Selection (QCBS) method set out in the Procurement Regulations.

Further information can be obtained at the address below during office hours: 10:00 to 17:00 hours (local time) Monday to Friday.

Expressions of interest must be delivered in a written form in English to the address below (in person, or by mail, or by fax, or by e-mail) by September 09, 2021 until 17:00 (local time). Expressions of interest should be submitted with the following topic: "QCBS-4.1.1: Expressions of interest".

Address:

The Ministry of Health of Ukraine

Project Consultancy Support Unit

Ukraine, 01021, Kyiv, 7 Hrushevskogo str., 7, office 24

E-mail: [email protected], copied to [email protected]

 

П Е Р Е К Л А Д

ЗАПРОШЕННЯ ДО ВИCЛОВЛЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ

(КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ– ВІДБІР КОМПАНІЙ)

Країна:              Україна

Проект:            Додаткове фінансування Проєкту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»

Позика №:      9110-UA

Проект №:     P170740

Назва завдання: Модернізація відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги, інсультних блоків та відділень, запровадження амбулаторної хірургії та хірургії одного дня.

Ідентифікаційний № (згідно з Планом закупівель): QCBS-4.1.1.

Україна отримала фінансування від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі – «Банк» або МБРР) позику на реалізацію проєкту «Додаткове фінансування Проєкту “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей”» (далі – «Проєкт») та має намір використати частину цих коштів на здійснення правомочних платежів за консультаційні послуги, для закупівлі яких випущено це запрошення до висловлення зацікавленості.

Консультаційні послуги (далі – «Послуги») передбачають:

- проведення експертного дослідження відділень екстреної медичної допомоги, відділень амбулаторної хірургії та хірургії одного дня, інсультних блоків та відділень провадити діяльність відповідно до вимог положень та стандартів Міністерства охорони здоров’я України, державних будівельних норм, державних санітарних норм і правил, міжнародних стандартів тощо;

- надання інженерного супроводу для проведення модернізації відібраних закладів на рівні відділень екстреної медичної допомоги, інсультних відділень і блоків, а також відділень відібраних закладів, що здійснюють надання послуг з амбулаторної хірургії або в режимі хірургії одного дня, та дотримання вимог положень та стандартів Міністерства охорони здоров’я України і соціально-екологічних вимог Світового банку.

Очікуваний період надання Консультантом послуг становить близько 22 календарних місяців, початок якого заплановано на грудень 2021 року.

Детальна інформація щодо надання зазначених Послуг передбачена у Технічному завданні, що може бути отримано за адресою, зазначеною нижче.

Міністерство охорони здоров’я України запрошує правомочні консультаційні компанії (надалі – «Консультанти»), висловити свою зацікавленість у наданні зазначених Послуг. Зацікавлені Консультанти мають надати інформацію, що підтверджує наявність у них кваліфікації та досвіду, необхідних для виконання Послуг.

Включення консультантів в «короткий список» здійснюватиметься на основі наступних критеріїв:

  1. Підтверджений досвід надання консалтингових послуг органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, ЗОЗ у розробці завдання на проектування, проектно-кошторисної документації, супроводу або технічного нагляду на будівництво/реконструкцію/капремонт приміщень під відділення ЕМД впродовж останніх 10 (десяти) років;
  2. Щонайменше 1 (один) проєкт щодо нагляду за будівництвом/реконструкцією медичних закладів за стандартами FIDIC (Міжнародна федерація інженерів-консультантів) у регіоні СНД (Співдружність Незалежних Держав) мінімальною вартістю 350 000,00 доларів США, який був у значній мірі (не менше 60% від вартості договору) виконаний протягом останніх п'яти років;
  3. Підтверджений досвід надання консалтингових послуг органам виконавчої влади та місцевого самоврядування у проведенні експертних досліджень у сфері охорони здоров’я;

Ключові експерти не будуть оцінюватися на етапі формування «короткого списку».

Звертаємо увагу зацікавлених Консультантів на Розділ ІІІ пункти 3.14, 3.16 та 3.17 Посібника Світового банку «Правила закупівель Світового банку для позичальників ФІП», опубліковані у липні 2016 року (переглянуті у листопаді 2017 року та серпні 2018 року) (далі – «Правила закупівель»), який містить політику Світового Банку стосовно конфлікту інтересів.

Для підвищення рівня своєї кваліфікації Консультанти можуть об’єднуватись з іншими фірмами, однак мають чітко зазначити об’єднуються вони у формі спільного підприємства чи на правах підрядник-субпідрядник. У разі об’єднання у спільне підприємство, усі його члени несуть солідарну та індивідуальну відповідальність за контрактом (якщо будуть відібрані).

Консультанта буде обрано за допомогою методу відбору на основі співвідношення якості та вартості (QCBS), що детально описаний у Правилах закупівель.

Додаткову інформацію можна отримати за адресою, що вказана нижче, з 10:00 до 17:00 години за місцевим часом.

Висловлення зацікавленості мають бути доставлені у письмовій формі англійською мовою за зазначеною нижче адресою (особисто, кур’єром, поштою або електронною поштою) до 17:00 за київським часом 09 вересня 2021 року. Висловлення зацікавленості необхідно подавати із зазначенням наступної теми: «QCBS-4.1.1: Висловлення зацікавленості».

Адреси, що згадуються вище, наступні:

Міністерство охорони здоров'я України

Офіс Групи консультаційної підтримки Проекту (ГКПП)

Україна, 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 7, кімн. 24

Ел. пошта: [email protected], копія на [email protected]

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (ЗАПРОШЕННЯ ДО ВИCЛОВЛЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ)