Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Підрозділи МОЗ (докладніше)

Управління аудиту та аналітики

Плани
 • План діяльності з внутрішнього аудиту Міністерства охорони здоров’я України на І півріччя 2018 року

   

  Затверджено


  В.о. Міністра охорони здоров’я України
  __________________________ У. Супрун

  15 грудня 2017 року

   

  ПЛАН
  діяльності з внутрішнього аудиту Міністерства охорони здоров’я України на І півріччя 2018 року

  Напрям внутрішнього аудиту

  Тема внутрішнього аудиту

  Найменування та місцезнаходження установи, в якій проводиться внутрішній аудит

  Період діяльності, за який проводиться внутрішній аудит

  Період проведення внутрішнього аудиту (у якому планується початок та завершення аудиту)

  Фінансовий аудит

  та аудит відповідності

  Оцінка діяльності закладу щодо законності та достовірності фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та використання державного майна

  Державний заклад «Медичний Центр телемедицини Міністерства охорони здоров’я України»

  2016 - 2017 роки

  Січень- лютий 2018 року

  Фінансовий аудит

  та аудит відповідності

  Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та використання державного майна

  Державна установа «Український моніторинговий та медичний центр з наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України»

  2016 - 2017 роки

  Лютий – березень 2018 року

  Фінансовий аудит

  та аудит відповідності

  Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та використання державного майна

  Державна установа «Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я України»

  2016 - 2017 роки

  Березень –квітень 2018 року

  Фінансовий аудит

  та аудит відповідності

  Оцінка діяльності установи щодо законності та достовірності фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та використання державного майна

  Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи

  2016 - 2017 роки

  Квітень –травень 2018 року

  Фінансовий аудит

  та аудит відповідності

  Оцінка діяльності підприємства щодо законності та достовірності фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації та використання державного майна

  Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров’я України»

  2016 - 2017 роки

  Травень-червень 2018 року

   

  Начальник Управління аудиту та аналітики Л.А. Мельниченко
Публічна інформація
 • Результати внутрішнього аудиту діяльності Державного підприємства «Державний науково-дослідний  центр з проблем гігієни харчування Міністерства охорони здоров’я України»

  Результати внутрішнього аудиту діяльності
  Державного підприємства «Державний науково-дослідний  центр
  з проблем гігієни харчування Міністерства охорони здоров’я України»

   

  Відповідно до Плану діяльності з внутрішнього аудиту Міністерства охорони здоров’я України на ІІ півріччя 2017 року, затвердженого в.о. Міністра 12 червня 2016 року, з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 06.10.2017 № 65-Адм., проведено внутрішній аудит діяльності Державного підприємства «Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування Міністерства охорони здоров’я України» за період діяльності з 01 січня 2015 року по 01 липня 2017 року.

  Результати аудиторського дослідження засвідчили вжиття Підприємством організаційних та практичних заходів щодо реалізації статутної діяльності з метою: надання на професійній основі експертних, освітніх, наукових, консультаційних, інформаційних та інших послуг юридичним та фізичним особам, в тому числі нерезидентам, а також наукове обґрунтування системи аліментарного захисту здоров’я населення; комплексна оцінка стану харчування та здоров’я населення, наукове обґрунтування критеріїв якості продовольчої сировини, одержаної традиційним, нетрадиційним та трансгенним шляхами, проведення експертизи харчової продукції та супутніх матеріалів, контроль безпеки та біологічної цінності харчування.

  Аудиторським дослідженням наданих матеріалів та інформації встановлено, що протягом 2015 – 2017 років Підприємство здійснювало роботу відповідно до основних напрямків статутної діяльності та доручень Міністерства охорони здоров’я України.

  Але з набранням чинності Наказів МОЗ України від 18.09.2015 № 604 «Про утворення державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» та від 23.12.2015 № 888 «Про утворення комісій з проведення заходів, пов'язаних з реорганізацією державних закладів, установ та підприємств Міністерства охорони здоров'я України, перелік яких затверджений наказом МОЗ від 18.09.2015 р. № 604» та Наказу Держсанепідслужби України «Про внесення змін до наказу Держсанепідслужби України від 02 грудня 2012 року № 144» від 30.12.2015 № 220 Підприємство перестало надавати свій основний вид послуг - проведення експертизи харчових продуктів, що призвело до зменшення кількості замовлень з основного виду діяльності та значного зниження доходів.

  Перевіркою правильності оприбуткування матеріальних цінностей, проведеною суцільним способом за 2015 рік, 2016 рік та І півріччя 2017 року шляхом співставлення банківських виписок, накладних з даними оборотно-сальдових відомостей, інвентарних карток - розбіжностей не встановлено.

  Перевіркою повноти та своєчасності оприбуткування запасів, інших товарно-матеріальних цінностей порушень не встановлено.

  Водночас, у ході аудиторського дослідження виявлено значні недоліки та порушення в діяльності Центру.

  В порушення розділу 6 Статуту Державного підприємства «Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування Міністерства охорони здоров’я України» (нова редакція), затвердженого наказом МОЗ України від 03.06.2013 № 96-О статутний капітал Центру Міністерством не сформовано, чим порушено вимоги пункту 3 статті 74 Господарського кодексу України щодо утворення та сплати статутного капіталу державного комерційного підприємства уповноваженим органом, до сфери управління якого воно належить та сплати до закінчення першого року з дня державної реєстрації такого підприємства.

  В ході дослідження та оцінки змісту Наказів про облікову політику, встановлено, що частина, рекомендованих нормативними документами елементів облікової політики, суб’єктом господарювання – ігнорується, вимоги, закріплені в Наказах на практиці не завжди дотримуються, деякі елементи Наказів суперечать законодавству України.

  Таке формальне відношення до підготовки Наказів про облікову політику, окрім адміністративних штрафів, викривлень фінансових результатів діяльності, недостовірності показників його фінансової звітності, може призвести ще й до негативних податкових наслідків. Оскільки, згідно ст. 44.2 ПКУ для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток має використовувати дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.

  Інформація про фінансовий стан Підприємства у зв’язку з відсутністю методології ведення обліку та відсутністю розкриття важливих для Підприємства елементів облікової політики є викривленою по відношенню до даних бухгалтерського обліку.

  Слід зазначити, що, Підприємством не погоджено з МОЗ України Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку, чим порушено вимоги розділу ІІ ч.1 Положення про порядок бухгалтерського обліку та Наказів МОЗ України № 253 від 22.05.2007 та 242 від 24.03.2016.

  Значна кількість несвоєчасно проведених актів виконаних робіт, що порушує один з основних принципів бухгалтерського обліку нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким, для визначення фінансового результату звітного періоду слід порівняти доходи звітного періоду з витратами, призводить до некоректного відображення фінансового результату (база оподаткування) і, як наслідок недостовірної сплати податків (податок на прибуток, відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку).

  Інформація, наведена у фінансових звітах Підприємства за 2015, 2016 та I півріччя 2017 року не відповідає даним бухгалтерського обліку (оборотно-сальдовим відомостям). Як наслідок, фінансова звітність Підприємства недостовірно відображає його фінансове становище і результати фінансово-господарської діяльності за відповідні звітні періоди.

  Підсумовуючи зазначене, можна зробити висновок, що фінансові показники діяльності Підприємства є викривленими та недостовірно відображають його реальний фінансовий стан.

  В наказах про облікову політику чітко не визначено методи амортизації основних засобів та інших необоронних матеріальних активів, тому перевірити правильність нарахування амортизації не видається за можливе.

  На період проведення перевірки в обліку відображена прострочена кредиторська заборгованість Підприємства за оренду нежитлового приміщення в сумі 110 474,50 гривень, яка виникла у січні 2016 року.

  Колективний договір до аудиту не надано, що не дає можливості підтвердити порядок нарахування середньої заробітної плати, а також правильність застосування стимулюючих виплат та інших заохочень, доплат та надбавок працівникам Підприємства.

  У Підприємства наявна прострочена заборгованість з виплати заробітної плати з січня 2016 року в сумі 254 351,15 гривень. Несвоєчасна виплата заробітної плати може призвести до нарахування штрафів та звернення працівників Підприємства до суду, що значно збільшить поточні витрати.

  В процесі аудиту було виявлено порушення регламенту умов Контракту керівника в частині погодження премій з Міністерством, так, протягом 2015 року керівнику Підприємств, було нараховано премію на суму 40 940 грн.

  З метою покращення рівня і якості внутрішнього контролю за процесами у фінансовій, господарській діяльності та дотриманням вимог законодавства у майбутньому за результатами аудиту сформовано рекомендації.

   

  Управління аудиту та аналітики
  МОЗ України
   
 • Результати внутрішнього аудиту діяльності Державного підприємства «Укрвакцина»

  Результати внутрішнього аудиту діяльності
  Державного підприємства «Укрвакцина»

   

  Відповідно до Плану діяльності з внутрішнього аудиту Міністерства охорони здоров’я України на ІІ півріччя 2017 року, затвердженого в.о. Міністра охорони здоров’я України У. Супрун 12 червня 2017 року, згідно з наказом МОЗ від 03.11.2017 № 73-Адм та відповідно до Порядку проведення внутрішнього аудиту в системі Міністерства охорони здоров’я України, затвердженого наказом МОЗ від 27.03.2012 № 207, в Державному підприємстві «Укрвакцина» Міністерства охорони здоров’я України» (далі - ДП «Укрвакцина», підприємство), проведено внутрішній аудит (за напрямами – аудит відповідності, фінансовий аудит), за період діяльності з 01.01.2016 по 01.10.2017.

  Метою внутрішнього аудиту визначено надання оцінки діяльності підприємства щодо реалізації статутної діяльності, законності та достовірності фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур з питань стану збереження активів та використання державного майна.

  Так, ДП «Укрвакцина» організовано та вжито дієвих заходів із забезпечення реалізації статутної діяльності, засвідчено спроможність та перспективи розвитку підприємства з визначених напрямів діяльності.

  Забезпечено організацію функціонуючої системи внутрішнього контролю на ДП «Укрвакцина» з реалізації основної статутної діяльності, спрямованої на здійснення стабільного забезпечення товаром закладів охорони здоров'я, організації робіт із зберігання, вдосконалення та постачання ЛЗ та ВМП, створення температурного режиму «холодового ланцюга» та контролю за ним на етапах зберігання (функціонування складського комплексу) та транспортування (функціонування автопарку) ЛЗ від постачальника до закладів охорони здоров'я, санітарно-епідеміологічних, науково-дослідних та інших закладів системи МОЗ. Реалізується програма контролю якості на всіх етапах.

  Підприємством самостійно та в співпраці з іншими державними підприємствами в рамках інформатизації сфери охорони здоров’я розроблено та впроваджено ряд програмних продуктів, направлених на підвищення якості, оперативності та забезпечення максимальної повноти та реальної інформації.

  Водночас, виявлені порушення основних принципів ведення бухгалтерського обліку на підприємстві і, як наслідок, фінансові показники діяльності підприємства є викривленими та недостовірно відображають його реальний фінансовий стан. Інформація, наведена у фінансових звітах підприємства за 2016 рік та 9 місяців 2017 року не відповідає даним бухгалтерського обліку.

  У фінансовій звітності підприємства за 2016 рік – 9 місяців 2017 року неправомірно завищено суму основних засобів на 383 тис.гривень; доходи підприємства за 9 місяців 2017 року занижені на 73 612,61 гривень, і, як наслідок, фінансова звітність підприємства недостовірно відображає його фінансове становище і результати фінансово-господарської діяльності за відповідні звітні періоди.

  Зазначене унеможливило застосування у ході аудиторських досліджень Методики аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки, затвердженої наказом Мінфіну від 14.02.2006 № 170, що має на меті оцінку ефективності використання активів, доходів, витрат та результатів діяльності підприємства за звітний період, виявлення факторів, які позитивно або негативно вплинули на кінцеві фінансові результати.

  Фінансовий план ДП «Укрвакцина» на 2017 рік не затверджено МОЗ та при цьому підприємством допущено здійснення витрат, щодо яких існують законодавчі обмеження на суму 596 тис.грн (інформаційно-консультаційні та консалтингові послуги), затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 № 899 «Про порядок здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки у разі не затвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку».

  Підприємством не розроблено та не погоджено з МОЗ наказ про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку на 2016 рік та погоджено наказ про облікову політику на 2017 рік лише у грудні 2017 року.

  За результатами проведеного аудиторського дослідження штатної та фактичної чисельності працівників підприємства, з питання дотримання порядку складання штатного розпису, витрачання коштів на оплату праці встановлено відсутність елементів внутрішнього контролю за штатною дисципліною, здійсненням розрахунків з оплати праці, відсутності планово-економічної складової у процесі.

  Штатні розписи та Структура ДП «Укрвакцина» на 2016 та 2017 роки не погоджені МОЗ. Виявлені недоліки та порушення, допущені при формуванні штатних розписів. Не забезпечено перегляд та внесення змін до штатного розпису підприємства при внесенні фактичних змін до посадових окладів працівників.

  Виявлено факти не донарахування заробітної плати працівникам за роботу у вихідні дні на загальну суму 14 076,86 гривень.

  Встановлено факти невідповідності даних первинної документації та розрахункових відомостей, що є підставою нарахування заробітної плати працівникам.

  Результати застосування аудиторських методів дослідження засвідчили не забезпечення створення на підприємстві елементів внутрішнього контролю за веденням бухгалтерського обліку, негативні наслідки втрати управлінського контролю зафіксовані під час проведення аудиту.

  Крім того, засвідчено окремі проблемні питання, що потребують вирішення на рівні уповноваженого органу управління.

  Так, ДП  «Укрвакцина» включено до рекомендованого Переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації  у 2017 – 2020 роках, проте, через відсутність підтвердження вжиття МОЗ заходів відпрацювання рекомендації Мінекономрозвитку, створено ризик втрати уповноваженого Міністерством державного підприємства на реалізацію суспільно значимих функцій у сфері забезпечення населення України лікарськими засобами та виробами медичного призначення, закуплених за кошти державного бюджету.

  Засвідчено відсутність елементів внутрішнього контролю за реалізацією взаємовідносин Міністерства та ДП «Укрвакцина» з обслуговування підприємством інформаційних систем, техніки МОЗ і робочих місць працівників апарату МОЗ та виявлено проблематику щодо визначення, в правовому полі, суті виконання підприємством цих завдань.

  В МОЗ знаходяться основні засоби та нематеріальні активи підприємства (серверне обладнання, маршрутизатор, відеорегістратори тощо) без здійснення документального оформлення їх передачі-прийняття у користування.

  Крім того, існує ймовірний ризик порушення статті 287 ПКУ щодо сплати податку на землю, яка використовується ДП «Укрвакцина» за адресою: м.Обухів вул. Каштанова, 66А (База медпостачання: земельні ділянки під складським корпусом № 1 площею 488 м² та складським корпусом № 2 – 1828 м²).

  Засвідчено формальний підхід до проведення інвентаризації на підприємстві та випадки неналежного ведення аналітичного обліку основних засобів та нематеріальних активів.

  За результатами аудиторського дослідження встановлено послаблення Міністерством контролю за фінансовою діяльністю державного підприємства, що належить до сфери його управління, внаслідок чого підприємством допущені порушення у діяльності.

  Враховуючи результати аудиторського дослідження, аудиторські знахідки та доказову базу надано негативний аудиторський висновок.

  За результатами проведеного аудиторського дослідження та сформованих висновків надані рекомендації.

   

  Управління аудиту та аналітики
  МОЗ України
   
 • Результати внутрішнього аудиту діяльності Державної установи «Український моніторинговий та медичний центр з наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України»

  Результати внутрішнього аудиту діяльності
  Державної установи «Український моніторинговий та медичний центр з наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України»

   

  Відповідно до Плану діяльності з внутрішнього аудиту Міністерства охорони здоров’я України на І півріччя 2018 року, затвердженого в.о. Міністра від 15 грудня 2017 року, згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.01.2018 № 7-Адм проведено внутрішній аудит діяльності Державної установи «Український моніторинговий та медичний центр з наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України»за період діяльності з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2017 року.

   

  Результати аудиторського дослідження засвідчили вжиття Установою організаційних та практичних заходів щодо досягнення ефективних результатів у моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні, створенні системи раннього попередження загострення наркотичної та алкогольної ситуації, впровадженні сучасних форм профільної профілактичної роботи, реалізації положень Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством охорони здоров’я України та Європейським моніторинговим центром з наркотиків та наркотичної залежності.

   

  Предметом діяльності Центру є: проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні, координація діяльності та організація взаємодії центральних органів виконавчої влади, установ і закладів охорони здоров’я та неурядових організацій з лікувально-діагностичної i профілактичної роботи щодо наркотиків та алкоголю, забезпечення потреб населення у кваліфікованій та доступній наркологічній допомозі.

   

  Державна установа «Український моніторинговий та медичний центр з наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України» внесена в Перелік закладів охорони здоров’я та програм у галузі охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2011 року № 501.

   

  Наявність розроблених внутрішніх нормативний актів, що регламентують питання облікової політики установи, організації та ведення бухгалтерського обліку, свідчать про запровадження керівником Установи елементів внутрішнього контролю.

   

  Водночас, у ході аудиторського дослідженнявиявлено недоліки в діяльності Центру.

   

  Впродовж періоду, що досліджувався, в Центрі встановлена значна кількість вакантних посад:

  - станом на 31.12.2016 кількість вакантних посад складала 47,75 од., що становить 54% від штатного розпису;

  - станом на 31.12.2017 кількість вакантних посад складала 51,5 од., що становить59% від штатного розпису. Інформація до Печерського районного центру зайнятості м. Києва в 2016 році не подавалася, що порушує Закон України «Про зайнятість населення», а почала подаватися з 26.04.2017.

   

  Найбільша плинність кадрів спостерігається в функціональних структурних підрозділах Центру (Відділ моніторингу у сфері зловживання підконтрольними речовинами, лікарським засобами, що їх містять, Відділ моніторингу потреб та споживання лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини, сильнодіючі та отруйні речовини), що створює ризик неефективного виконання статутних завдань ДУ «УМтаМЦНтаА МОЗ України.

   

  Суттєва складова структури використання фонду заробітної плати Установи становлять стимулюючі виплати (2016 рік – 44%, 2017 рік – 52%), як результат економії фонду заробітної плати за рахунок кадрової неукомплектованості.

   

  За результатами аудиторського дослідження було встановлено, що за 2016 рік відсутні графіки роботи для зовнішніх сумісників, а в 2017 році графіки роботи складені без врахування часу на дорогу, та не дозволяє аудиторській групі стверджувати про можливе фактичне відпрацювання робочого часу у повному обсязі, що свідчить про недостатній рівень внутрішнього контролю.

   

  Відсутність колективного договору на 2016 рік, чим порушено вимоги абзацу восьмого статті дев’ятої Закону України «Про колективні договори»;

   

  Окрім того, при наявних вакансіях Центром в порушення Закону України «Про зайнятість населення», наказу Міністерства соціальної політики України від 31.05.2013 № 316 «Про затвердження форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» та Порядку її подання» не в повному обсязі подається зазначена інформація до Печерського районного центру зайнятості м. Києва.

   

  З метою покращення рівня і якості внутрішнього контролю за процесами у фінансовій, господарській діяльності та дотриманням вимог законодавства у майбутньому за результатами аудиту сформовано рекомендації.

   

  Управління аудиту та аналітики
  МОЗ України