28 березня 2017 року

Діяльність
Медична реабілітація


Золотарёва Т.А. Медицинская реабилитация / Т.А.Золотарёва, К.Д.Бабов - К.: КИМ, 2012. - 496 с.

В пособии представлены основные понятия и определения медицинской реабилитации и средств её проведения - природных и искусственных физических лечебных факторов, лечебной физической культуры, изложены основы механизма действия этих факторов и основные подходы к использованию их в практике медицинской реабилитации, освещены общие вопросы патологии в медицинской реабилитации и основы доказательной медицинской реабилитации.

Пособие рассчитано на курсантов медицинских учебных заведений последипломного образования, врачей, практикующих в сфере медицинской реабилитации, семейных врачей, иностранных студентов медицинских ВУЗов.


Реабілітація постраждалих в умовах надзвичайних ситуацій та бойових дій. Посттравматичний стресовий розлад. За ред. К.Д.Бабова, І.Я.Пінчук, В.В.Стеблюка. - Одеса, 2015. - 240 с.

Авторський колектив: Бабов К. Д., Бабова І. К, Балашова І. В., Безшейко В. Г., Болтоносов С. В., Бучинський С. Н., Волоха В. Г., Гуща С. Г., Калініченко М. В., Коваленко Н. В., Ладик-Бризгалова А. К., Мудрий О. І., Нікіпелова О. М., Павлюченко О. М., Пінчук І. Я., Сапон Д. Н., Стеблюк В. В., Трачук Л. Є., Усенко О. А., Футрук О. В., Хаустова О. О., Черних К. О.

Монографію присвячено актуальній проблемі сьогодення - медико-психологічній реабілітації постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій та бойових дій з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), зокрема санаторно-курортному етапу відновлювального лікування.

Розглянуті питання організації медико-психологічної реабілітації ПТСР, особливості клінічної картини, діагностики та лікування ПТСР, використання природних лікувальних ресурсів, методів апаратної фізіотерапії та засобів фізичної реабілітації, психотерапії в відновлювальному лікуванні хворих з ПТСР. В додатках наданий Рекомендований клінічний протокол санаторно-курортної реабілітації хворих з ПТСР, шкали та опитувальники для психологічної діагностики ПТСР, показання та протипоказання для направлення хворих на етап санаторно-курортної реабілітації.

Призначена для лікарів санаторно-курортних закладів та реабілітаційних центрів, лікарів-фізіотерапевтів, психіатрів та психотерапевтів, лікарів лікувальної фізкультури, лікарів загальної практики-сімейних лікарів та терапевтів, спеціалістів з вищою немедичною освітою - психологів та фахівців з фізичної реабілітації, широкого медичного загалу.


Насібуллін Б. А., Коршняк В.О. Реабілітація хворих з наслідками перенесених грипозних нейроінфекцій: монографія. - Х.: ВД "ІНЖЕК", 2015. - 152 с. Укр. мова.

У монографії висвітлені сучасні погляди на патогенез ураження нервової системи при грипозній інфекції. На основі даних сучасної літератури та результатів власних досліджень автори доводять провідну роль дизрегуляційної патології надсегментарних структур вегетативної нервової системи в патогенезі формування та розвитку основних синдромів ураження нервової системи у хворих з даною патологією. На підставі власних досліджень приведені розробки фармако-фізіотерапевтичних комплексів, які спрямовані на купірування основних синдромів післягрипозного ураження ЦНС. До складу цих комплексів автори включають низку гомеопатичних препаратів, наводячи ефективність їх використання. Крім того, наведені дані про препарати, котрі включено до фармако-фізіотерапевтичних комплексів, акцентують увагу читачів на протипоказаннях їх застосування, побічних діях при обтяжуючих обставинах перебігу синдромів та можливість заміни цих препаратів.

Монографія призначена для широкого кола лікарів та наукових співробітників, які займаються корегуванням синдромів ураження нервової системи хворих після перенесення грипозної нейроінфекції.


Відновлювальне лікування хворих з диспластичною та дегенеративно-дистрофічною патологією кульшових суглобів (за ред. К.Д.Бабова, Н.Г.Ніколаєвої, І.В.Рой, В.І.Маколінця). - К.: "КІМ", 2012. - 68 с.

Авторський колектив: К.Д.Бабов, Н.Г.Ніколаєва, І.В.Рой, В.І.Маколінець, І.К.Бабова, І.В.Балашова, А.В.Пчеляков, В.В.Безпоясна, О.В.Колоденко, О.Б.Перевозниченко.

В посібнику викладено питання етіології, патогенезу, класифікації, клініки, діагностики та відновлювального лікування хворих з диспластичною та дегенеративно-дистрофічною патологією кульшових суглобів. Особливу увагу приділено принципам і тактиці етапного відновлювального лікування з використанням природних та преформованих фізичних чинників.

Посібник призначено для ортопедів-травматологів, фізіотерапевтів, педіатрів, реабілітологів, курортологів та лікарів загальної практики - сімейних лікарів.


Реабілітація дітей з онкогематологічними захворюваннями в санаторно-курортних умовах / За редакцією К.Д.Бабова, В.О.Поберської. - Одеса: Optimum, 2010. - 160 с.

Автори: К.Д.Бабов, В.О.Поберська, Т.А.Золотарьова, С.Б.Донська, М.К.Хобзей, Н.А.Хаджинова, Т.С.Янченко, Т.О.Біличенко, Т.В.Польщакова, А.В.Паненко, С.Л.Євсеєва, О.В.Анопрієнко, О.М.Торохтін, Є.О.Іваніцька.

У посібнику викладено основні напрямки організації реабілітації дітей після спеціального лікування онкогематологічних захворювань в умовах санаторного закладу, можливість призначення фізичних факторів у комплексних програмах відновлювального лікування.

Посібник розраховано на лікарів-педіатрів, фізіотерапевтів, лікарів санаторно-курортних закладів, представників відбіркових комісій.


Эндопротезирование тазобедренного сустава; под ред. В.А.Филиппенко, Н.А.Коржа. - Харьков: Коллегиум, 2015. - 220 с.

Монографію присвячено проблемним питанням ендопротезування кульшового суглобу: видам ендопротезів та принципам їх фіксації в кістковій тканині, показанням та протипоказанням до ендопротезування, техніці виконання ендопртезування кульшового суглоба, можливим помилкам, ускладненням та їх профілактиці; особливостям ендопротезування при диспластичному коксартрозі, запальних захворюваннях кульшового суглоба, ревізійного ендопротезування.

Зокрема розділ 8 "Комплексная реабилитация больных после эндопротезирования тазобедренного сустава" (авторы: Корж Н. А., Маколинец В. И., Гращенкова Т. Н., Бабова И. К.) містить детальну інформацію про реабілітацію хворих після ендопротезування кульшового суглоба на всіх етапах її надання: передопераційний та післяопераційний (ранній, ближній, пізній та період функціонального відновлення) періоди, соціальна та трудова адаптація, особливості проведення реабілітаційних заходів у людей похилого віку. В додатку надано комплекси лікувальної фізкультури на різних етапах відновлювального лікування.


Науково-практичний журнал "Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія" // Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия // Medical Rehabilitation, Balneology, Physioterapy

Виходить чотири рази на рік

Засновники: ДУ "Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України", Громадська організація "Фахівці у галузі природних лікувальних ресурсів"

Головний редактор К.Д.Бабов

Науково-практичний журнал "Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія" (заснований у 1994 р.) висвітлює питання розробки і застосування нових технологій відновлювального лікування і медичної реабілітації хворих на різну патологію з використанням природних і преформованих фізичних чинників, з впровадженням опрацьованих фізіотерапевтичних методів.

В журналі розглядаються матеріали, пов'язані з вивченням і використанням в лікувальних цілях курортних ресурсів регіонів (мінеральних вод, бішофіту, пелоїдів тощо), що сприяє обміну інформацією про наукові дослідження з питань механізму дії зазначених природних факторів та ефективності їх застосування.

Розміщуються також пропозиції та думки фахівців щодо удосконалювання організації санаторно-курортної справи в Україні.

Розраховано на лікарів-реабілітологів, котрі займаються відновлювальним лікуванням хворих після перенесених гострих захворювань, травм, оперативних втручань; на фізіотерапевтів, лікарів санаторіїв і лікувально-профілактичних закладів, наукових працівників.

Згідно Постанови Президії ВАК України від 06.10.2010 р. (протоколи № 1-05/6, № 3-05/6) підтверджено включення журналу до переліку наукових видань (за № 693), в яких слід публікувати основні результати дисертаційних робіт за фахом.

З 2005 р. реферати статей розміщуються у Реферативному журналі та базах даних ВІНІТІ РАН.

Медицинская реабилитация: Учебник для студентов и врачей/ Под общ. ред. В.Н.Сокрута, Н.И.Яблучанского.- Славянск: "Ваш имидж", 2015.- 620 с., 24 илл.

Авторы: Сокрут В. Н., Яблучанский Н. И., Думанский Ю.В.Кондратенко П. Г., Бабов К. Д., Сокрут О. П.

"МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ" рассматривается как наука оптимизации нарушенных параметров гомеокинеза и механизмов адаптации у больных с различной патологией. Квартет гомеокинеза формируют нервная, эндокринная, иммунная и метаболическая системы. На органном уровне гомеокинеза важным представляется состояние микроциркуляции, плотность и сенситивность рецепторов, активность паренхиматозных структур. Вводится понятие "вегетативный паспорт" больного, определяемый клинико-лабораторным методом (изучение чувствительности рецепторов тромбоцитов к ацетилхолину и норадреналину, проведение тестов). У ваготоников основным медиатором является ацетилхолин и доминируют трофотропные процессы. Больные ваготоники предрасположены к тревожно-депрессивным состояниям, аллергии, внутриклеточному алкалозу, микозам, преобладанию анаболических гормонов, венозному застою. У симпатотоников основным медиатором выступает норадреналин, доминируют эрготропные процессы, у них формируются панико-фобические реакции, преобладание катаболических гормонов, иммунодефицит, ацидоз, высокий внутриклеточный кальций, вирусно-бактериальная инфекция, ишемические повреждения. Стратегическая цель медицины – активное долголетие. Предложены медицинские реабилитационные программы "Долголетия". Разработаны основные положения и принципы адаптационной гомеокинетической физио-, кинезо-, фармако- и психотерапии, лечебного питания, курортологии. Врачебный контроль представлен методами диагностики и схемой постановки реабилитационного диагноза. Приводится этиология, классификация, диагностика и лечения синдромов системной недостаточности (дисневротического, дисгормонального, дисиммунного, дисметаболического, дисалгического и воспаления) и типовых клинических синдромов (дисвегетативного, гипертензивного, астматического, суставного, кожного).

Издание рекомендовано в качестве учебника для врачей и студентов высших учебных заведений III-IV уровня аккредитации по предметам и специальностям "Физическая реабилитация", "Медицинская и психологическая реабилитация", "Физиотерапия".

Пути и средства оптимизации репаративной регенерации. Хирургические, бальнеофизиотерапевтические методы, медицинская реабилитация: [монография] / авт. кол. : А.Н.Поливода, А.Г.Литвиненко, А.Л.Чатковский [и др.]; под ред. А.Н.Поливоды. – Одесса: Астропринт, 2013. – 416 с.

Авторский коллектив: А.Н.Поливода, А.Г.Литвиненко, А.Л.Чатковский, И.Е.Щербина, И.К.Бабова, И.А.Севергина, В.А.Вишневский, Г.К.Кирдогло, К.Н.Габелюк, С.А.Силкин

Монография посвящена одному из актуальных вопросов современной медицины – оптимизации репаративной регенерации костной ткани после травматических повреждений и заболеваний. Детально описаны механизмы нарушения регенеративного процесса костной и хрящевой ткани. На основе многолетнего опыта авторов дано обоснование использования с целью стимуляции репаративного процесса физических лечебных средств. Описаны особенности применения медицинской реабилитации на госпитальном, амбулаторном и санаторном этапах.

Книга рассчитана на травматологов, ортопедов, реабилитологов, терапевтов.

Інноваційні підходи до організації медико-психологічної допомоги після травматичного стресового розладу / Методичні рекомендації. // Мусій О. С., Пінчук І. Я., Хаустова О.О.та ін. – 2014. – 32 с.
Видання присвячено організації медико-психологічної допомоги особам – учасниками антитерористичної операції, особам тимчасово переміщеним з окупованих територій і членам їх сімей.
Розглянуто сучасні особливості впливу надзвичайних ситуацій на психічне здоров'я населення України. Наведено стандартизовані міжнародні підходи до діагностики та лікування людей з посттравматичним стресовим розладом. Розглянуті інноваційні підходи до лікування і реабілітації пацієнтів з психічними розладами внаслідок надзвичайних ситуацій.
Видання розраховане для застосування в практичній роботі лікарів-психіатрів, психотерапевтів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, лікарів-психологів та практичних психологів.
Стрес і людина: медико-психологічна допомога при стресових розладах: метод. посіб. / за ред. Пінчук І. Я., Бабова К. Д., Гоженка А.І.– К.: ТОВ "Видавничий дім "Калита"". – 2014. – 92 с.
У посібнику викладено питання медико-психологічної допомоги при посттравматичному стресовому розладі на різних етапах діагностики стресових розладів у постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій, координації психологічної допомоги та санаторно-курортної реабілітації таких осіб.
Посібник призначений для лікарів-психіатрів, лікарів-психофізіологів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, лікарів-психологів та практичних психологів.
Методичні рекомендації щодо надання першої психологічної допомоги переміщеним особам та населенню, яке перебуває/ перебувало у зоні збройного конфлікту / Рекомендовано до друку Вченою радою Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України (протокол № 8 від 22.09.2014). – 2014. – 44 с.
У виданні розглянуто питання першої психологічної допомоги переміщеним особам і населенню, яке перебуває/ перебувало у зоні збройного конфлікту. Приведені загальні рекомендації щодо поведінки при наданні першої допомоги в надзвичайних ситуаціях. Описано стратегію надання допомоги в екстремальних ситуаціях для різних категорій населення. Розглянуто особливості екстреної психологічної допомоги при гострому стресовому стані.
Посібник призначений для лікарів-психіатрів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, лікарів-психологів, практичних психологів, соціальних працівників та працівників спецслужб, що надають допомогу у зоні надзвичайних ситуацій.
Оптимізація підходів до надання психіатричної допомоги відповідно до сучасних потреб учасників бойових дій: методичні рекомендації. / Пінчук І. Я., Хаустова О.О.та ін. – 2014. – 47 с.
У посібнику викладені питання оптимізації підходів до надання психолого-психіатричної допомоги учасникам бойових дій на різних етапах. Описано модель міжвідомчої взаємодії спеціалістів з урахуванням видів медико-соціальної допомоги та алгоритм надання медико-соціальної допомоги за принципом етапності. Розглянуті питання профілактики бойових психічних травм у зоні бойових дій.
Посібник призначений для лікарів-психіатрів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, лікарів-психологів, практичних психологів, соціальних працівників та працівників системи Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства оборони України, які залучені до надання допомоги учасникам бойових дій.

 
Програма самоуправління для військового. Робочий зошит . Рекомендовано до друку Вченою радою Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України (протокол № 3 від 25.03.2015). – 2015. – 48 с.
У посібнику подано програму самоуправління посттравматичним стресовим розладом для військового. Викладені покрокові рекомендації щодо розуміння та управління процесом одужання. Розглянуті особливості роботи з картою реабілітації "Із дому у бій і назад додому" з описанням та способами психологічної допомоги.
Видання розраховане для застосування в практичній реабілітаційній роботі лікарів-психіатрів, психотерапевтів, лікарів-психологів, практичних психологів, соціальними працівниками, а також для самостійної роботи військового з симптомами ПТСР.
Травматичні ураження нервової системи та післятравматичні стресорні розлади / Методичні рекомендації. // Н.К.Свиридова, О.О.Хаустова, Т.П.Парнікоза, та ін.; Укр. НДІ ССПН, НМАПО ім. Шупика – 2015. – 65 с.
У методичних рекомендаціях викладені питання діагностики та лікування коморбідних хворобливих станів, а саме – поєднання травматичних уражень головного мозку з післятравматичними стресорними розладами. Окрему увагу було приділено питанням диференційній діагностики станів сумісного пошкодження головного мозку та психічної патології.
Детально описано принципи медикаментозного та немедикаментозного втручання для цих пацієнтів, в тому числі особливості психосоціальної реабілітації.
Методичні рекомендації призначені для використання лікарями-неврологами, психіатрами, медичними психологами, а також лікарями загальної практики – сімейної медицини.
Діагностика та корекція психофізіологічних та психічних порушень здоров'я в післястресовий період: метод. посіб. / [укл. І.Я.Пінчук, С.І.Табачніков, О.С.Чабан та ін.].- Одеса: Фенікс, 2015.- 110 с.
У посібнику викладено питання діагностики та корекції психофізіологічних та психічних порушень здоров'я в післястресовий період. Наведено стандартизовані міжнародні підходи до діагностики і лікування посттравматичного стресового розладу. Розглянуто інноваційні підходи до курації посттравматичних психічних розладів та реабілітації постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій.
Видання розраховане для застосування в практичній роботі лікарів-психіатрів, психотерапевтів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, лікарів-психологів та практичних психологів.
Профілактика аутоагресивної поведінки в первинній мережі (психосоматичний підхід) / Хаустова О. О., Романів О. П.- Методичний посібник.- К.: LAT&K., 2015.- 67 с.
У виданні пропонується нестандартний підхід до вирішення актуальної задачі профілактики аутоагресивної поведінки у психосоматичних пацієнтів через призму співставлення проявів аутодеструкції пацієнтів з інфарктом міокарду та осіб, що вчинили суїцидальну спробу.
Докладно надана ретроспективна оцінка життєвих подій та переживань, що передували психосоматичній або фізичній аутодеструкції. Описано структуру та клініко-психопатологічні прояви психічних розладів пацієнтів з інфарктом міокарду та осіб, що вчинили суїцидальну спробу; окремі характеристики аутоагресивної поведінки та коморбідних психопатологічних порушень. Запропонована трьохкомпонентна модель корекції саморуйнівної поведінки пацієнтів з перенесеним інфарктом міокарду та осіб, що вчинили суїцидальну спробу, що передбачає поетапне застосування окремих блоків в залежності від індивідуальних хворобливих особливостей і змістовної частини психотерапії.
Видання розраховане для застосування в практичній роботі психіатрів, психотерапевтів, медичних психологів та лікарів загальної практики – сімейної медицини, а також у підготовці науково-практичних кадрів за означеними спеціальностями.
 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка