19 жовтня 2017 року

Міністерство
Правила внутрішнього трудового розпорядку


Погоджено
Голова профспілкового МОЗ України
Фещенко І.І.
Затверджено
Наказ Міністра охорони здоров'я України
від 10.01.2003 р. № 8-К

 

Правила
внутрішнього трудового розпорядку для працівників апарату Міністерства охорони здоров'я України

І. Загальні положення

1. Відповідно до Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку він вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, в тому числі на належні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від зазначеної Законом. Держава гарантує громадянам захист від незаконного звільнення, своєчасне одержання винагороди за працю.

2. Відповідно до Закону України про державну службу громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір, або за іншою процедурою, передбаченою Кабінетом Міністрів України мають право на державну службу, якщо не мають обмежень, передбачених цим Законом.

3. Обов'язок і справа честі громадянина - добросовісна праця в обраній ним сфері суспільно корисної діяльності, дотримання трудової дисципліни.

Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю. Щодо окремих несумлінних працівників застосовуються в необхідних випадках заходи дисциплінарного і громадського впливу.

4. Трудовий розпорядок визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які мають на меті сприяти вихованню працівників, зміцненню трудової дисципліни, раціональному використанню робочого часу, високій якості роботи щодо практичного виконання завдань і функції держави в галузі охорони здоров'я України.

II. Порядок прийняття та звільнення працівників

5. Працівники реалізують право на працю шляхом укладення "трудового договору про роботу в Міністерстві охорони здоров'я України

6. При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт, трудову книжку, документ про освіту, вчену ступінь, про стан здоров'я, військовий квиток, декларацію про доходи, заповнити картку П2-ДС.

7. Укладання трудового договору оформляється наказом Міністра. У наказі повинно бути вказано найменування посади відповідно штатного розпису.

8. До початку роботи за укладеним трудовим договором працівник повинен бути проінформований про:

- умови праці, його права та обов'язки відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

- правила внутрішнього трудового розпорядку;

- правила техніки безпеки, гігієни праці та протипожежної охорони.

9. Припинення трудового договору може мати місце тільки на підставах, передбачених законодавством.

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це Міністра письмово за два тижні. У разі коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу з поважних причин, трудовий договір повинен бути розірваний у строк, на який вказує працівник. У разі, коли така заява зумовлена невиконанням власником законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору, працівник має право розірвати трудовий договір у визначений ним строк.

Розірвання трудового договору з ініціативи власника органу може бути проведено лише за попередньою згодою первинної профспілкової організації, крім випадків, передбачених законодавством.

10. Припинення трудового договору оформляється наказом Міністра. Працівник має у день звільнення отримати належно оформлену трудову книжку та розрахунок. У разі звільнення працівника з ініціативи власника він зобов'язаний також у день звільнення видати йому копію наказу про звільнення з роботи. В інших випадках звільнення копія наказу видається на вимогу працівника. День звільнення вважається останнім днем роботи.

III. Основні обов'язки працівників

11. Працівники зобов'язані:

- працювати чесно, сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження керівника, додержуватись трудової дисципліни, дбайливо ставшись до державного майна;.

- вчасно приходити на роботу, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, утримуватись від дій, що заважають іншим працівникам виконувати їх трудові обов'язки;

- дотримуватись порядку та чистоти на своєму робочому місці, а також на території Міністерства;

- дотримуватись професійних обов'язків працівників МОЗ України, особливо щодо етики поведінки державного службовця;

- проходити у встановленому порядку періодичні медичні огляди;

- систематично підвищувати рівень професійних знань та кваліфікації.

12. Коло обов'язків, які виконує кожен працівник визначається посадовою інструкцією, з якою він ознайомлюються під розписку.

IV. Основні обов'язки керівника

13. Керівник зобов'язаний:

- правильно організовувати працю працівників, щоб кожен працював за своєю спеціальністю і кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце, своєчасно до початку роботи, що доручається, був ознайомлений із встановленим завданням;

- організовувати вивчення 1 впровадження передових прийомів і методів праці, раціональних форм розподілу і кооперації праці;

- своєчасно доводити до підрозділів планові завдання, забезпечувати їх виконання з найменшими затратами трудових і матеріальних ресурсів, вживати заходи, спрямовані на більш повне виявлення і використання внутрішніх резервів для вирішення поставлених завдань;

- постійно удосконалювати організацію оплати праці залежно від кінцевих результатів роботи, забезпечувати матеріальну зацікавленість працівників у результатах їх особистої праці та загальних підсумках роботи, не допускати порушень у застосуванні діючих умов оплати праці;

- забезпечувати трудову дисципліну, постійно здійснюючи організаторську, економічну і виховну роботу, спрямовану на її зміцнення, усунення втрат робочого часу, раціональне використання трудових ресурсів, формування стабільного трудового колективу; застосовувати дисциплінарні стягнення до порушників трудової дисципліни, враховуючи при цьому думку трудового колективу;

- неухильно дотримуватись законодавства про працю та охорону праці; поліпшувати умови праці, забезпечувати належне технічне обладнання всіх робочих місць і створювати на них умови роботи, що відповідають правилам з охорони праці (правилам з техніки безпеки, санітарним нормам і правилам та ін.).

- забезпечувати систематичне підвищення професійної кваліфікації працівників та рівня їх економічних і правових знань, створювати необхідні умови для поєднання роботи із навчання на робочому місці та в учбових закладах;

- створювати для трудового колективу необхідні умови для виконання ним своїх повноважень, передбачених законодавством та колективним договором, сприяти створенню у трудовому колективі ділової, творчої обстановки, всіляко

підтримувати і розвивати ініціативу та активність працюючих, своєчасно розглядати критичні зауваження та повідомляти колективу про вжиті заходи;

- організовувати облік працівників, що потребують поліпшення житлових умов, розподіляти житлову площу відповідно до чинного законодавства і забезпечувати широку гласність при вирішенні цих питань.

Керівник здійснює свої обов'язки у відповідних випадках спільно або за погодженням з первинною профспілковою організацією, а також з урахуванням повноважень трудового колективу.

V. Робочий час і його використання

14. Час початку, закінчення роботи і перерви для відпочинку та харчування встановлюється наступний (Таблиця 1).

Таблиця 1

День тижня Початок роботи Перерва Кінець роботи
Понеділок-четвер 9.00 13.00-13.45 18.00
П'ятниця 9.00 13.00-13.45 16.45

15. Кожен працівник зобов'язаний відмітити свій початок та закінчення робочого дня

16. Керівник структурного підрозділу зобов'язаний організувати облік робочого часу на робочому місці та поза межами Міністерства (Таблиця 2, 3).

Таблиця 2

Журнал обліку відпрацювання робочого часу

П.І.Б. Місяць
Дата Дата
Початок роботи (розпис) Кінець роботи (розпис) Початок роботи (розпис) Кінець роботи (розпис)
         

Таблиця З

Журнал тимчасової відсутності на робочому місці

П.І.Б. працівника, що відсутній Місце та термін відрядження Підпис керівника, що направив у відрядження
     

17. Забороняється у робочий час:

- відволікати працівників від їхньої безпосередньої роботи, викликати або знімати їх з роботи для виконання громадських обов'язків ; проведення різкого роду заходів, що не пов'язані з виробничою діяльністю (всілякі зльоти, семінари, спортивні змагання, конкурси, участь у художній самодіяльності, туристичні поїздки);

- скликати збори, засідання і всякого роду наради з питань, що не пов'язані з виробничим процесом.

- вживати алкогольні напої, палити поза межами спеціально відведеного приміщення для тютюнопаління.

18. Графік надання щорічних відпусток затверджується Міністром за погодженням із профспілковим комітетом, виходячи з необхідності забезпечення нормальної роботи Міністерства і сприятливих умов для відпочинку працівників. Графік відпусток складається на кожний календарний рик не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників. Надання відпустки працівникам здійснюється наказом Міністра згідно графіку відпусток.

VI. Заохочення за успіхи у роботі

- За зразкове виконання службових обов'язків, досягнення у роботі, новаторство та інші успіхи в роботі до працівників Міністерства можуть застосовуватись будь-які заохочення.

- Заохочення застосовуються Міністром за погодженням з первинною профспілковою організацією.

Заохочення оголошуються наказом в урочистій обстановці і заносяться до трудових книжок працівників.

21. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються в першу чергу переваги та пільги в галузі соціально-культурного та житлово-побутового обслуговування (путівки до санаторіїв та будинків відпочинку, поліпшення житлових умов і т.ін.). Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.

За особливі трудові заслуги подання на працівників направляються у вищі органи для заохочення, до нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними значками і до присвоєння почесних звань.

VII. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

22. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов'язків, тягне за собою вжиття заходів дисциплінарного стягнення або громадського о впливу.

23. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

1) догана;

2) звільнення.

24. Міністром застосовуються дисциплінарні стягнення. Міністр має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.

25. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку із тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення провини.

26. До застосування дисциплінарного стягнення Міністр повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. Відмова працівника дати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

При обранні виду стягнення повинно враховуватись ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника,

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

27. Стягнення оголошується у наказі із зазначенням мотивів його застосування і повідомляється працівникові під розписку у триденний термін.

Наказ про застосування дисциплінарного стягнення у необхідних випадках доводиться до відома працівників структурного підрозділу.

28. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення,

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи щодо заохочення до працівника не застосовуються.

29. Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішують у структурних підрозділах Міністерства на видному місці.

 Президент України  Верховна Рада України  Урядовий портал  Головна сторінка